TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14775140 alkalommal 10322858 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Belső Ellenőrzési Egység
 
<< Szervezeti egységek

FELHÍVÁS

A Polgármesteri Hivatal módosított belépési rendje


Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében, kiemelten a kerületben lakók és a hivatali dolgozók egészségének védelmében 2020. november 5. napjától megváltozik a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépés rendje, figyelemmel a járványügyi készültségi időszak intézkedéseire.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is csak a bejáratnál elvégzett testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, amennyiben a belépni szándékozó személy testhőmérséklete nem haladja meg a 37,00 Celsius fokot.

Az épületben ezt követően csak orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselésével lehet tartózkodni olyan módon, hogy maszk az az orrot és a szájat együttesen és folyamatosan elfedje.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, a munkaszobákban személyes ügyfélfogadás csak halaszthatatlan, más módon el nem intézhető ügy esetén engedélyezett, ekkor is kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi eljárást igénylő ügyben kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - elsősorban újpesti lakosok - keressék fel személyesen az Anyakönyvi Csoport munkatársait, lehetőség szerint kísérő személy nélkül.

Anyakönyvi Csoport telefonos elérhetősége: 06 1 231 31 23, vagy 06 1 231 3119

Az igényelt anyakönyvi kivonat átvételének lehetőségét, - amennyiben az ügyfél nem postai úton történő továbbítást kért - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1042 Budapest István út 15.) minden szerdai napon 10.00 és 16. 00 óra között biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati helyiségében (1042 Budapest IV., István út 15.) egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.

A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (1042 Budapest IV., Király utca 12-14.) ügyfelek kizárólag az ügyfélszolgálati térben tartózkodhatnak úgy, hogy az épületbe egyszerre maximum annyi fő engedhető be, ahány ügyfélszolgálati pult működik.

A Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán ügyfélfogadási időben - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - helyiségenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

Lakásügyi Osztály telefonos elérhetősége: 06 231 31 79

A házasságkötések megtartására vonatkozó speciális szabályok

1. A Hivatal házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermében a házasságkötésnél kizárólag
 1. a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
 2. a házasulók,
 3. a házasulók tanúi,
 4. a házasulók szülei, nagyszülei,
 5. a házasulók testvérei és
 6. a házasulók gyermekei
  lehetnek jelen, melyet a d), e), f) pontban jelöltek Nyilatkozat aláírásával kötelesek igazolni.

2. A Hivatal épületében egyszerre csak egy házasuló pár és vendégeik tartózkodhatnak.

3. Azon házasuló fél vagy a házasságkötésre meghívott vendég, aki a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján karanténban/ hatósági házi karanténban került elhelyezésre: a Hivatalba, valamint annak a házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermébe nem léphet be a karantén idej alatt. Amennyiben ezen személy/ ügyfél a tiltó rendelkezés ellenére belép a Hivatalba és/vagy a házasságkötések céljára szolgáló rendezvényterembe, e felelőtlen magatartása miatt bekövetkező esetleges károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint teljeskörű felelősséggel tartozik.

Bővebben itt >>


A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára. A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldi meg, a megállapításairól és javaslatairól tájékoztatja a Jegyzőt.

A belső ellenőr szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket, valamint informatikai rendszerellenőrzéseket, illetve - szükség esetén, bármely témában - cél-, vagy soron kívüli vizsgálatot végezhet.

A belső ellenőr az ellenőrzések során a hatályos jogszabályok, a belső szabályzatok és előírások, a belsői ellenőrzési alapszabály (charta), a szakmai etikai kódex, a belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és a Jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint jár el.

Az egyszemélyes belső ellenőr ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatát is. A belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető feladata:
 • a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, s legalább kétévenkénti felülvizsgálata,
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, - jegyzői jóváhagyás és Képviselő-testületi határozat után - a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
 • az ellenőrzések összehangolása,
 • megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a Jegyző részére, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik,
 • amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a Jegyzőnek, illetve a Jegyző érintettsége esetén a Képviselő-testületnek a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására,
 • a jelentés tervezetet, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldeni az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz,
 • a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a Jegyző számára történő megküldése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 43. § (4) bekezdésnek megfelelően,
 • az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása,
 • gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
 • gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,
 • biztosítani a belső ellenőrzést végző szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a Jegyző által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról,
 • a Polgármesteri Hivatalnál végzett külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek évenkénti nyilvántartása a Bkr. 47. § (2) bekezdésben foglalt tartalommal,
 • tájékoztatni a Jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,
 • kialakítani és működtetni a Bkr. 50. §-ban meghatározott belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni,
 • a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

A belső ellenőr feladata:
 • elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
 • elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében
 • nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 • ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
 • nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
 • a szervezeten belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.
 • a már megszerzett ismeretek naprakész tartása, fejlesztése érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzésen részt venni és vizsgát tenni.

A belső ellenőrzés vizsgálatot végez:
 • a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál,
 • az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervnél: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményénél,
 • az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél,
 • a Budapest IV. kerület Önkormányzata által alapított és irányítása alá tartozó - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott -gazdasági társaságainál, továbbá
 • a Budapest IV. kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatoknál.A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai


Munkatársak

Benkó Péter belső ellenőrzési vezető
Szemenyei Ágnes belső ellenőr

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page