TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Települési adó | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14826810 alkalommal 10366944 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Adóigazgatási Osztály

Települési adó

TELEPÜLÉSI ADÓ

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, külterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet (a továbbiakban: ingatlan).

AZ ADÓ ALANYA
az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

AZ ADÓMENTESSÉG
2016 évben mentes volt az adó alól
 1. az az ingatlan, amelyet az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt az ingatlan fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek,
 2. az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.

2017 évtől mentes az adó alól
 1. az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
 2. az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.
Amennyiben az adóalany az ingatlana tulajdonjogát – jogszabályban meghatározott módon – felajánlja a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára és a jogosult a felajánlott ingatlan tulajdonjogát elfogadja, úgy az adóalany kérelmére a felajánlást tartalmazó nyilatkozat jogosult általi átvételét követő naptól az adóévben még hátralévő időszakra járó arányos adót el kell engedni, vagy a már megfizetett adó ennek megfelelő arányos részét vissza kell téríteni. Az elengedésére vagy visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, ha az ingatlan vonatkozásában, a Magyar Állam vagy az ingatlan tulajdonjogának elfogadására jogosult állami szerv tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
Az adókötelezettség, az azt megalapozó adatnak, ténynek, illetve a tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését (átvezetését, feljegyzését) követő év első napján keletkezik.
Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség az azt megalapozó adatnak, ténynek, illetve tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése évének utolsó napján szűnik meg.

AZ ADÓ ALAPJA
az ingatlan m2-ben számított területe.

A TELEPÜLÉSI ADÓ ÉVI MÉRTÉKE
2016 - 2017 és 2018 évben
 1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 300 Ft/m2,
 2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 320 Ft/m2.

2019 évtől:
 1. az 1000 m2-t meg nem haladó területű ingatlan esetében 307 Ft/m2,
 2. az 1000 m2-t meghaladó területű ingatlan esetében 327 Ft/m2.

A települési adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adóalany bevallása alapján.
Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon, a bevezetés évében, azaz első alkalommal 2016. január 31. napjáig lehet a bevallás kötelezettséget szankciómentesen teljesíteni.
Az adóalany minden adókötelezettséget érintő változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság részére bejelenteni. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a települési adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.
A települési adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

2016 évben

E rendelet alkalmazásában külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet is; Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott
 1. szántóföldi hasznosítású terület,

 2. gyümölcsültetvény,

 3. szőlőültetvény,

 4. konyhakertként művelt terület.

 5. Rét és legelő hasznosítású terület, abban az esetben, ha az adózó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy állatállománnyal rendelkezik. Állatállománynak minősül a legalább 10 juh, kecske, ló vagy szarvasmarha.

Az ingatlan teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll abban az esetben, ha az ingatlan területének 100 %-a a tárgyévben tényleges mezőgazdasági művelés alatt állt. Amennyiben az ingatlanon bármilyen felépítmény, egyéb tárgy (pl. téglarakás, bármilyen mezőgazdasági tevékenységhez nem kötődő objektum, csatornafedél vagy más műtárgy) található –ide nem értve a vezetéktartó oszlopokat - az adómentesség feltételei nem valósulnak meg.

E rendelet alkalmazásában:
 1. magánszemély: az ingatlan természetes személy tulajdonosa feltéve, ha e minőségére, tekintettel, az ingatlanon végzett tevékenysége alapján nem minősül vállalkozónak azzal, hogy a vállalkozói minőséget minden ingatlan tekintetében külön kell vizsgálni,

 2. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

  2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja.

2017 évtől

E rendelet alkalmazásában tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően művelt és jó kultúrállapotban tartott földrészlet.

Az ingatlan teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll abban az esetben, ha annak teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a naptári év egészében az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően műveli és amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség. Jogszabályok:

Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat adóhatósága által kezelt beszedési számlák

Munkatársak

Krajnik Gyöngyi
Adóigazgatási Osztály, adóigazgatási referens
231-3101/131Letölthető dokumentumok
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról  

2016 Települési adó bevallás  

2017 Települési adó bevallás  

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatókKapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page