TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Birtokvédelmi ügyek | Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.
Közlemény

Strukturális átalakítás az Újpest Médiánál
Online farsangot és álarcversenyt hirdet az Újpesti Kulturális Központ

A járvány miatt idén az internetre költözik a farsang.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14670193 alkalommal 10231806 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ügyek
 
Igazgatási Osztály

Birtokvédelmi ügyek

István út 14. I.em. 44. szoba

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban Ptk.)alapján, a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom).

1.) A tilos önhatalom ellen a birtokos - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

2.) Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

3.) A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését a tényleges birtoklási helyzet alapján.

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet értelmében a birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A kérelemnek - kötelezően - tartalmaznia kell:
 • a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. tv. szerinti hitelesítését.
 • annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (továbbiakban ellenérdekű fél)
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalást, mikor történt, és mióta tart.
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolni kell a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.), és képviselő eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

A papír alapon előterjesztett birtokvédelmi kérelmet, valamint mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a kérelmező a birtokvédelmet kéri.

A kérelem benyújtásának módja:

A gazdálkodó szervezeteknek, jogi képviselőknek, költségvetési szerveknek, köztestületnek, közigazgatási hatóságoknak - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján - 2018. január 01. napjától kötelező az ügyek elektronikus intézése, míg a magánszemélyeknek lehetőségük van az elektronikus irat benyújtására.

Természetes személy ügyfelek a kérelmet postai úton is benyújthatják a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzőjének – a hatáskör gyakorlójának - címezve (1041 Budapest, István út 14.), vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálatán.

Az eljárás megindulásának napja:
 • a benyújtott kérelem esetén a jegyzőhöz történő megérkezést követő nap

Az eljárás menete:

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellen-érdekű félnek.

Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat a bizonyítási eljárási időn belül fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján határozatot hoz.

A birtokvédelmi eljárásra irányadó eljárási idő: 15 nap (tolmács kirendelésének szükségessége esetén 30 nap)

Az eljárási időbe nem számító időtartamok:
 • Az ellenérdekű félnek küldött jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
 • a jegyzői megkereséstől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

A bizonyítási eljárási idő: az eljárás megindulása napjától az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig tart.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.

Jogorvoslati lehetőség:

A Ptk 5:8 § (3) bekezdése alapján a jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A jogi képviselő nélkül eljáró félnek a határozat megváltoztatása céljából a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 246. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint, az erre rendszeresített nyomtatványt, keresetlevelet (Keresetlevél a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben) kell előterjesztenie a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak címezve, a határozatot hozó önkormányzat jegyzőjénél.

Az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény tartalmazza.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
 • a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.)
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Munkatársak

Tóthné Németh Katalin Erzsébet
Igazgatási Osztály, hatósági referens, birtokvédelmi, állattartási ügyek
231-3101/257Letölthető dokumentumok
IVKERPMH_p26_02.jar  
Az űrlap olvasásához és használatához az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram szükséges. További információk a http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html weboldalon találhatók


Birtokvédelem iránti kérelem  


Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page