TÁJÉKOZTATÁS: ezen oldalon található archív információkat jogszabályi előírás alapján meg kell tartani.


A hatályos honlap ezen a linken érhető el: https://ujpest.hu
Újpest
Köszöntöm Újpest honlapján!
Déri Tibor
Déri Tibor, Újpest polgármestere
Legfrissebb Archívum
Ujpestmedia.hu

2020. március 19-től a friss és fontos IV. kerületi hírek új hírportálunkon érhetők el: ujpestmedia.hu. A hivatalos önkormányzati dokumentumok, közlemények, hírek továbbra is ezen a felületen érhetők el és folyamatosan frissülnek.
klíMA Pont az Újpesti Városnapokon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2021. augusztus 28-29-én az Újpesti Városnapok rendezvényen található klíMA Ponton!
Ezek a járatok módosulnak este nyolc után

Mintegy ötven járatot ritkítanak, vagy nem indítanak el a kijárási tilalom idősávjában.

Ajánlott videóMostantól Újpest TV vagyunk! Együtt Önökkel!

Az Újpest TV legfrissebb adása...

Újpesti TalálkozásokVároskalauz - Újpest 2017


Városkalauz - Újpest 2017

KapcsolatokFőépítészi Iroda dokumentumaiFőépítészi Iroda elérhetősége
Az oldalt 14722308 alkalommal 10276789 látogató nézte meg a mai napig 2009.01.01. óta
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
 
<< Szervezeti egységek

FELHÍVÁS

A Polgármesteri Hivatal módosított belépési rendje


Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében, kiemelten a kerületben lakók és a hivatali dolgozók egészségének védelmében 2020. november 5. napjától megváltozik a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépés rendje, figyelemmel a járványügyi készültségi időszak intézkedéseire.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is csak a bejáratnál elvégzett testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, amennyiben a belépni szándékozó személy testhőmérséklete nem haladja meg a 37,00 Celsius fokot.

Az épületben ezt követően csak orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselésével lehet tartózkodni olyan módon, hogy maszk az az orrot és a szájat együttesen és folyamatosan elfedje.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, a munkaszobákban személyes ügyfélfogadás csak halaszthatatlan, más módon el nem intézhető ügy esetén engedélyezett, ekkor is kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi eljárást igénylő ügyben kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - elsősorban újpesti lakosok - keressék fel személyesen az Anyakönyvi Csoport munkatársait, lehetőség szerint kísérő személy nélkül.

Anyakönyvi Csoport telefonos elérhetősége: 06 1 231 31 23, vagy 06 1 231 3119

Az igényelt anyakönyvi kivonat átvételének lehetőségét, - amennyiben az ügyfél nem postai úton történő továbbítást kért - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1042 Budapest István út 15.) minden szerdai napon 10.00 és 16. 00 óra között biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati helyiségében (1042 Budapest IV., István út 15.) egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.

A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (1042 Budapest IV., Király utca 12-14.) ügyfelek kizárólag az ügyfélszolgálati térben tartózkodhatnak úgy, hogy az épületbe egyszerre maximum annyi fő engedhető be, ahány ügyfélszolgálati pult működik.

A Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán ügyfélfogadási időben - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - helyiségenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

Lakásügyi Osztály telefonos elérhetősége: 06 231 31 79

A házasságkötések megtartására vonatkozó speciális szabályok

1. A Hivatal házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermében a házasságkötésnél kizárólag
 1. a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
 2. a házasulók,
 3. a házasulók tanúi,
 4. a házasulók szülei, nagyszülei,
 5. a házasulók testvérei és
 6. a házasulók gyermekei
  lehetnek jelen, melyet a d), e), f) pontban jelöltek Nyilatkozat aláírásával kötelesek igazolni.

2. A Hivatal épületében egyszerre csak egy házasuló pár és vendégeik tartózkodhatnak.

3. Azon házasuló fél vagy a házasságkötésre meghívott vendég, aki a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján karanténban/ hatósági házi karanténban került elhelyezésre: a Hivatalba, valamint annak a házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermébe nem léphet be a karantén idej alatt. Amennyiben ezen személy/ ügyfél a tiltó rendelkezés ellenére belép a Hivatalba és/vagy a házasságkötések céljára szolgáló rendezvényterembe, e felelőtlen magatartása miatt bekövetkező esetleges károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint teljeskörű felelősséggel tartozik.

Bővebben itt >>Elérhetőségek


Cím: 1041 Budapest István út 14. I. emelet 34; 35; 36; 37; 37/1.
Telefon: 231-3298
Fax: 231-3180
Email: ifjusag@ujpest.hu

Ellátja az önkormányzati fenntartású köznevelési és közművelődési intézményekkel kapcsolatos, valamint az önkormányzat ifjúsági, drog-prevenciós és sport feladatait.

Előkészíti és végrehajtja a civil és egyházi szervezetek, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatásával összefüggő feladatokat.

Ifjúság, sport, drogprevenció, önkormányzati köznevelés tárgykörökben pályázatokat készít, illetve közreműködik a pályázatok elkészítésében, a támogatott projektek végrehajtásában.
Koordinálja a kerületi függetlenített gyermekvédelmi felelősi hálózat működését, támogatja a gyermekvédelmi felelősök munkáját.

Az osztály feladatellátásából adódóan a pénzeszköz-átadási megállapodásokban meghatározottak szerinti szakmai beszámolókat ellenőrzi, a pénzügyi elszámolásokat ellenőrzésre átadja a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak.

Gyermek és ifjúsági feladatok körében:
 • Ellátja Újpest Önkormányzatának Ifjúsági Koncepció c. dokumentumából adódó feladatokat.
 • Segíti az Önkormányzat közigazgatási területén működő alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatainak működését.
 • Előkészíti, majd végrehajtja a diákönkormányzati céltámogatások odaítélését.
 • Támogatja az Újpesti Diákszövetség működését.
 • Előkészíti az Újpesti Diákösztöndíjak és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak odaítélését és végrehajtja a döntést. Gondoskodik a pályázati felhívás kiírásáról, és feldolgozza a pályázatokat.
 • Előkészíti az erdei iskolák és a hátrányos helyzetű gyerekek táborozási támogatását és végrehajtja a döntést.
 • Előkészíti a szünidei táborok támogatását, végrehajtja a döntést, és a táborok ellenőrzését.
 • A tehetséggondozás keretében előkészíti a támogatásokat.
 • Segíti az ifjúság érdekeinek közvetlen képviseletére irányuló kerületi ifjúsági kezdeményezések megvalósítását.
 • Közreműködik az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában.
 • Együttműködik mindazon intézményekkel, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, melyek a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában érdekeltek.

A kerületi drog-prevenció keretében:
 • Közreműködik a nemzeti drogstratégia megvalósításából a helyi önkormányzatokra háruló feladatok ellátásában, prevenciós programok kidolgozásában, végrehajtásában.
 • Segíti az intézményekben a drogprevenciós tevékenységet, civil és egyházi szervezetek megelőzésre irányuló munkáját.
 • Koordinálja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét.
 • Felméréseket végeztet a diákok körében a szenvedélyszerek használatára vonatkozó ismereteikre, a megelőzés lehetőségeire vonatkozóan.
 • Szervezi a pedagógusok felkészítését az iskolai drogprevenciós munkára, valamint a fiatalok képzését.
 • Közreműködik a fiatalok alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeinek bővítésében.
 • Együttműködik a társadalmi szervezetek prevenciós kezdeményezéseinek megvalósításában.

A közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos feladatok:

Nyilvántartja:
 • az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények adatait és dokumentumait,
 • állami normatíva igényléshez és elszámoláshoz szükséges intézményi adatokat,
 • az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek adatait (óvodai létszámok, beiratkozások, felvételek, más kerületben óvoda kötelezettséget teljesítők adatai).

Előkészíti:
 • az intézmény létesítésével, gazdálkodási jogkörével, átszervezésével, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával kapcsolatos dokumentumokat,
 • az alapító okiratok kiadását, módosítását,
 • az intézmények minden olyan dokumentumának elfogadását, melyeket a jogszabályok a fenntartó számára előírnak,
 • a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló döntést,
 • az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát meghatározó előterjesztést,
 • jóváhagyásra előkészíti az intézmények továbbképzési programját,
 • az önkormányzat közneveléssel és közművelődéssel összefüggő pályázatait,
 • az önkormányzati köznevelési és közművelődési intézményekkel kapcsolatos bizottsági és Képviselő-testületi döntéseket,
 • az intézmények csoportlétszám túllépésének engedélyezését,
 • óvodai körzethatárok módosítását,
 • az önkormányzat által alapított oktatással, neveléssel és művelődéssel kapcsolatos díjak odaítélését,
 • a fenntartó döntése szerint az óvodák működésének törvényességi ellenőrzését.

Ellenőrzi az óvodák pedagógiai programját, házirendjét valamint az SZMSZ-t valamint a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét.

Ellenőrizheti a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

Koordinálja, szervezi:
 • az intézményhálózat változásaiból, valamint a vezetőváltásból adódó átadás-átvétellel kapcsolatos teendőket,
 • a nevelési év rendjével összefüggő kérdéseket,
 • az intézményvezetői értekezletek előkészítését, rendezését,
 • a pedagógusok képzését és továbbképzését.

Jegyzői hatáskörben eljárva:
 • gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek adatainak nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a Kormányhivatal számára,
 • az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását megküldi a lakóhely szerinti óvodáknak,
 • az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot,
 • jogszabály szerint adatot szolgáltat a köznevelés információs rendszerébe (KIRA),
 • másodfokú döntést hoz jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

A kerületi sportfeladatok körében:

Diáksport feladatok területén
 • Elkészíti az Önkormányzat éves diáksport programját.
 • Koordinálja és szervezi az országos és fővárosi diákolimpiai versenysorozathoz kapcsolódva a kerületi alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói részére a sportági versenyeket.

Szabadidősport feladatok területén
 • Elkészíti az Önkormányzat éves szabadidősport programját.
 • Szervezi és irányítja az éves eseménynaptárban szereplő szabadidősport programok ,,,,lebonyolítását.
 • Szervezi és irányítja a nyári Homokozó, Sport- és Közösségi Programot a Szent István téren.
 • Szervezi és irányítja a téli időszakban a Szent István téren működő korcsolyapályát.

Az Önkormányzat sporttevékenységgel összefüggő döntéseihez előkészíti:
 • a kerületi sportélet egészét érintő terveket, az Önkormányzat és az illetékes bizottságok testnevelési és sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseit,
 • a kerületi sportintézmény(ek) létesítésére, alapítására, összevonására, megszüntetésére, tevékenységkörének módosítására vonatkozó javaslatokat,
 • a Sport Alap pályázati kiírást, feldolgozza a pályázatokat, javaslatot készít a pályázati összeg felosztására, és a döntést végrehajtja,
 • az Önkormányzat által biztosított sportcélú támogatások biztosítását és végrehajtja a döntést,
 • az Önkormányzat tulajdonában levő sportcélú ingatlanok hasznosításának terveit,
 • az Újpest Kiváló Diáksportolója díj odaítélését.

Együttműködik a nagycsoportos óvodások és harmadik osztályosok úszásoktatásának megvalósításában.

Együttműködik a második osztályosok síoktatásának megvalósításában.

Együttműködik az Ovi–Foci program megvalósításában.

Figyelemmel kíséri a testneveléssel és sporttevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, a kerületi diák- és társadalmi sportszervezetek működési tevékenységét és eredményeit.

Ellátja az állami sportinformációs rendszerről szóló jogszabály alapján az Önkormányzatra háruló adatszolgáltatási feladatokat.

Együttműködik mindazon intézményekkel, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, melyek a sportfeladatok ellátásában érdekeltek.A főosztály további irodái, kirendeltségei és osztályai

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

Munkatársak

Vesza Erzsébet osztályvezető
Bartus Dávid Krisztián sportreferens
Horváth László civil- és egyházügyi referens
Koszonits Krisztián sportreferens
Ráduly János ifjúsági referens
Ráduly-Csiszár Renáta szervezési- és közművelődési referens
Sándorné Bózendorf Beáta köznevelési referens
Tóth Attila sportreferens

Kapcsolatok

EU Cookie Law warning message demo page